Alperen Hakan Eğitim Kurumları - İbni Sina Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

.
.
İBNİ SİNA ANADOLU S.M.L - BÖLÜMLERİMİZ
Özel İbni Sina Anadolu Sağlık Meslek Lisesi - Ayaz Akşam Lisesi - Damla Sürücü Kursu - Vadi Sürücü Kursu - DamlaSu Anaokulu...
İbni Sina Anadolu Sağlık Meslek Lisesi ayaz akşam lisesi pendik istanbul ayaz akşam lisesi pendik şubesi açılış töreni ibni sina anadolu sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü


ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ

TANIM
Kaza, yangın gibi felaketler sonucunda yaralananlarla, kalp krizi, felç, solunum yetersizliği gibi nedenlerle birdenbire hastalanan insanlara iyileştirici yönde ilk müdahaleyi yapan kişidir.

GÖREVLER
Yaraları tedavi eder, sarar,
Şiddetli kanamaları önler,
Solunumun durması halinde Sun’i teneffüs yaptırır,
Zehirli maddeleri vücuttan temizler,
Deriyi yıpratan maddeleri temizler,
Şoka giren hastaları şoktan çıkarmaya çalışır,
Tansiyon ölçer, iğne yapar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Tansiyon aleti,
Pamuk,
Merhemler, ilaçlar,
Sonda aletleri,
İlk yardım çantası,
Sargı bezi.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Acil Tıp Teknisyeni olmak isteyenlerin;
İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
Dikkatli, temiz, titiz,
Soğukkanlı,
Ani durumlarda hızlı ve doğru karar verebilen,
Bedence sağlam ve güçlü kişiler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Acil Tıp Teknisyenleri bazen açık havada (trafik kazaları vb. durumlar) bazen de hastane vb. sağlık kuruluşlarında kapalı ortamlarda çalışırlar. Çalışma saatleri düzenli olmayıp gece nöbetleri vardır. Çalışırken hastalarla, hasta yakınları ve diğer
sağlık personeli ile iletişimde bulunur.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Acil Tıp Teknisyenleri genellikle kamu ve özel hastaneler ile polikliniklerde çalışırlar. Meslekte iş bulma olanağı ise cinsiyet ayrımı gözetmeksizin kamu sektöründe az, özel sektörde ise yetenek ve bilgiye bağlıdır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Acil Tıp Teknisyenliği mesleğinin eğitimi, Sağlık Meslek Liselerinin Sağlık alanı “Acil Tıp” dalında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Acil Tıp Teknisyenliği meslek eğitimine başlayabilmek için;
Sağlık Meslek Liselerine girebilmek için ilköğretim okullarının 6–7–8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen “Yılsonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitimin içeriği öğrencileri Türk Milli Eğitiminin genel amaçları, temel ilkeleri ve sağlık meslek liselerinin özel amaçları doğrultusunda, sağlık mesleği olan acil tıp teknisyenliğine hazırlamaktır. Kültür dersleri, sağlık mesleği ile ilgili temel bilim dersleri ile ilk yardım bakımı planlama, ilk yardım bakımı uygulama, acil bakım ünitesi araç ve gereçlerini kullanma, kazazedeyi koruyucu ve acil bakım ünitesine alarak iyileştirme müdahaleleri uygulama dersleri okutulmaktadır. Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanı sıra, tanıtım ve yönlendirme dersi de verilmektedir.


MESLEKTE İLERLEME
Meslekte ilerleme tamamen, değişen ilk yardım tekniklerini takip etme ile beceri ve yeteneklere bağlıdır. Bu koşullara göre ekip başı ve kısım şefi olma olanakları vardır. Anadolu Sağlık Meslek Liseleri ve Sağlık Meslek Liselerinin “Acil Tıp Teknisyenliği”
bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, Acil Yardım Teknikerliği, Adli Tıp Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Ameliyathane Teknikerliği, Elektronörofizyoloji, İş Sağlığı ve Güvenliği, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim), Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama, Cerrahi Teknikerliği, İş ve Uğraşı Terapisi önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Ayrıca, mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip yeterli puan almaları halinde, Acil Yardım ve Afet Yönetimi ve Sağlık Yönetimi (Uygulamalı Bilimler Y.O.) lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları
diğer alanlardan mezun olan adaylara göre daha yüksek bir katsayıyla çarpılarak ÖSS puanlarına eklenmekte ve diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Eğitim sonrası ise mesleki bilgi ve beceriye göre asgari ücretin 1,5 katı kadar ücret alırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
İlgili eğitim kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi, Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube


HEMŞİRELİK

TANIM
Bireyleri; hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir.

GÖREVLER
Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirler ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular,
değerlendirir ve denetler.

Verilen hemşirelik bakımının kalitesini ve sonuçlarını değerlendirir, hizmet sunumunda bu sonuçlardan yararlanarak gerekli iyileştirmeleri yapar ve sonuçları ilgili birime iletir.

Tıbbî tanı ve tedavi planının uygulanmasında; hekim tarafından, acil durumlar dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygular, hastada beklenmeyen veya ani gelişen durumlar ile acil uygulanması gereken tanı ve tedavi planlarında müdavi hekimin şifahi tıbbi istemini kabul eder. Bu süreçte hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli tedbirleri alır.

Hastaya lüzumu halinde uygulanmak üzere hekim tarafından reçete edilen tıbbî talepleri bilimsel esaslara göre belirlenen sağlık bakım, tanı ve tedavi protokolleri doğrultusunda yerine getirir.

Tıbbi tanı ve tedavi işlemlerinin hizmetten faydalanana zarar vereceğini öngördüğü durumlarda, müdavi hekim ile durumu görüşür, hekim işlemin uygulanmasında ısrar ederse durumu kayıt altına alarak hekimin yazılı talebi üzerine söz konusu işlemi
uygular.

Tıbbî tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izler, istenmeyen durumların oluşması halinde gerekli kayıtları tutarak hekime bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Görevi teslim alacak hemşire gelmeden ve gerekli bilgiyi hasta başında sözlü ve yazılı olarak teslim etmeden ve doğal afet, toplu kazalar gibi olağanüstü durumlarda ise hemşireye olan ihtiyaç ortadan kalkmadan kurumdan ayrılamaz.

Hemşirelikle ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerini yürütür. Mesleği ile ilgili bilimsel etkinliklere katılır. Toplumun, öğrenci hemşirelerin, sağlık çalışanlarının ve adaylarının eğitimine destek verir ve katkıda bulunur.

Sağlık hizmetlerinin verildiği tüm alanlarda etkin bir şekilde görev alır, oluşturulan sağlık politikalarının yürütülmesinde, mevzuat çerçevesinde karar mekanizmalarına katılır.

Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur. Tüm uygulamalarını kayıt altına alır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Tansiyon aleti, ısı aleti (derece), EKG aleti (kalp grafiği), monitör, oksijen tüpü ve çadırı,
Enjektör, ilaçlar, solüsyon ve tüp, sonda,
Pansuman alet-gereçleri ve malzemeleri,
Aspiratör,
Ameliyatta gerekli diğer malzemeler,
Beden bakımında kullanılan küvet, havlu vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Hemşire olmak isteyenlerin;
Normalin üstünde genel yeteneğe sahip,
Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
Hemşireliğin dayandığı bilimler hakkında yeterli bilgiye sahip,
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını anlayabilen,
Sorumluluk duygusu yüksek,
Çabuk ve doğru karar verebilen,
Sağlık personeline ilişkin uygulama eğitimine katılabilme yeteneğine ve bu personelle çalışma deneyimine sahip olmaları,
Tedbirli, tertipli,
Şefkatli, sevecen,
Bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Hemşireler resmi veya özel hastanelerde, dispanserler ve sağlık ocaklarında görev alabilirler.  Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Hemşireler çalışırken hastalarla, hasta yakınlarıyla, doktorlarla ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedir. Görev yaptığı sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadır.
 


ayaz akşam lisesi pendik istanbul, akşam lisesi bilgi, akşam lisesi fiyatları
GENÇLER! Lisesiyi Bitirmek ve Üniversiteli Olmak Sizin de Hakkınız. Başarının Yolu Ayaz Akşam Lisesi'nden Geçer...
.

AYAZ AKŞAM LİSESİ
Ayaz Akşam Lisesi, Pendik'de Bulunan Kendi Bağımsız Binasında Eğitime Devam Etmektedir.
Eğitim Sektöründe Geride Bıraktığımız On Yılın Bilgi ve Tecrübesiyle Siz Değerli Gençlerimize Eğitim Hizmeti Sunuyoruz. Uzman Öğretmen Kadromuzla Başarıya Giden Yolda Sizleri Bekliyoruz.

  ayaz akşam lisesi pendik tuzla ayaz akşam lisesi alperen hakan eğitim kurumları
Özel İbni Sina Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılında Tüm Branşlarda Öğrenci Alacaktır.

İBNİ SİNA Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Pendik'te Konuşlu Okulumuz İstanbul'un ve Türkiye'nin başarılı ve ilk özel sağlık meslek liselerinden birisi durumundadır.
%100 iş garantili, 240 öğrenci kontenjanı, Hemşirelik ve ATT eğitimi verilecek. Modern Derslikler, Laboratuarlar ve Zengin Kütüphanemiz Öğrencilerimizin Hizmetine Sunulmuş Durumda...

  Özel İbni Sina Anadolu Sağlık Meslek Lisesi İstanbul, hemşirelik bölümü. özel anadolu sağlık meslek lisesi pendik ibni sina anadolu sağlık meslek lisesi
.

 GENÇLER! Başarı Dolu ve Mutlu Bir Gelecek İçin ALPEREN HAKAN EĞİTİM KURUMLARI 'nı Tercih Edin...

.

Alperen Hakan Eğitim Kurumları;

Eğitim Sektöründe Onlarca Senenin Tecrübesiyle 2010 Yılında Kuruldu.

Ayaz Akşam Lisesi Kuruluşunun İlk Yılında Tüm Kontenjanı Doldurdu.

Bugünlerde İbni Sina Anadolu Sağlık Mes.Lisesinin Heyecanını Yaşıyoruz.

Eğitim Köyü Hedefimize; Emin Ama Oldukça Hızlı Adımlarla Yaklaşıyoruz.

Gençlerimiz Geleceğimiz. Onlar İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz...

Ayaz Akşam Lisesi Pendik İstanbul

İbni Sina Anadolu Sağlık Meslek Lisemiz;

Türkiye'nin İlk Özel Anadolu Sağlık Meslek Liselerinden Birisidir.

Hemşirelik ve ATT Eğitimi Veren Okulumuz %100 İş Garantili.

4 Yıllık Eğitim-Öğretim Süresi, Modern Derslikler, Özel Laboratuarlar.

Toplam 1259 m2'lik Kapalı ve 485 m2 Açık Alan, Özel Binasında...

240 Öğrenci Kontenjanı, Toplam 2 Branşta, 15 'er Kişilik 16 Derslik...

.
Damla Sürücü Kursu
SÜPER DAMLA M.T SÜRÜCÜ KURSU
Uzman Eğitmen Kadromuzla ve Eğitim Sektöründeki 10 Yılı Aşan
Tecrübemizle Pendik / Kaynarca 'da Hizmetinizdeyiz...
0 216 491 97 97 - 98 | www.superdamla.com

VADİ M.T SÜRÜCÜ KURSU

Sürücü Eğitimi Bizim İşimiz. İşimiz Gücümüz Eğitim Diyoruz... Son Model Araçlarımızla ve Uzman Kadromuzla Pendik 'de Hizmetinizdeyiz...
0 216 491 21 41 | www.vadisurucukursu.com  

Vadi sürücü kursu
Faydalı Siteler - Eğitim Kurumları
Milli Eğitim Bakanlığı
Anadolu Üniversitesi
Öğretmen Portalı
Güncel Eğitim Haberleri
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Muallimce.com - Öğretmen - Öğrenci Sitesi
Rehberlik ve Danışma Merkezi Sitesi

 Güncel Siteler - Haberler
 Netgazete.com - Günlük Gazeteler
 Haberler.com - Güncel Haber Sitesi
 Haber7.com - Memleket Haberleri
 İlknur İnsaf TURAN - Öğretmen Yazar
 Superdamla.com - Damla Sürücü Kursu
 Vadi Sürücü Kursu

 Trabzonspor - Forza61.com

Alperen Hakan Eğitim Kurumları Olarak, Eğitim Köyü Projemize Kendimizden Emin ve Oldukça Hızlı Adımlarla İlerliyoruz.
Her şey Gençlerimiz İçin... DamlaSu Anaokulumuz Tuzla'da Açıldı.

.
     
ALPEREN HAKAN EĞİTİM KURUMLARI

ALPEREN HAKAN EĞİTİM KURUMLARI / Ayaz Akşam Lisesi / Özel İbni Sina Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
İbni Sina Anadolu Sağlık Meslek Lisesi  : Çınardere Mah. Gençlik Cad. No:7 Pendik - İSTANBUL | Tel: +90-216 379 09 09
Ayaz Akşam Lisesi  : Bahçelievler Mah. Göl Sok. No:24 Pendik - İSTANBUL | Tel: +90-216 491 6 491

 

Pendik akşam lisesi, pendik ayaz akşam lisesi, ayaz akşam lisesi pendik şubesi, akşam lisesi fiyatları, akşam lisesi hakkında bilgi...